POLITYKA PRYWATNOŚCI


Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/panią że:

Administratorem danych jest:
UTOO-Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu Urszula Tracz

Cel przetwarzania danych:
Dane będą przetwarzane w celu Realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu

Podstawa do przetwarzania danych osobowych:
Podpisana przez Pana/Panią umowa, bądź udzielona przez Pana/Panią zgoda. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem sięzzapisów umowy oraz brakiem możliwości realizacji zamówienia

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów::
Dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa

Okres przechowywania danych:
Dane będą przechowywane przez 5 lat po sprawozdaniu finansowym

Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania
- usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
- przenoszenia danych
- cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych
- wniesienia skargi do organu nadzorującego


Wcelu uzyskania szczegółowych informacji, edycji lub usunięcia danych można kontaktować się mailowo lub telefonicznie: Urszula Tracz tel.604 649870, kontakt@utoopracownia.pl